Szolgálat szakmai egység

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi, oktatási szolgáltató, intézmény, egyesületek, alapítványok, vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladataink:

 • A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése.
 • Gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • Kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása.
 • Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása.
 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.
 • Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.
 • Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről
 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
 • Kezdeményezés egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételére, szociális alapszolgáltatások igénybevételére, egészségügyi ellátások igénybevételére, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételére.
 • A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
 • Szabadidő szervezés, közösségfejlesztő programok, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést szervezése.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 • Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • Felkérésre környezettanulmányt készít,
 • Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 • Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.