Óvodai iskolai szociális segítésTájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységi köréről

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, képességbeli nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a társakkal, konfliktus az óvodapedagógusokkal, magatartási problémák…

 • Iskolákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák…

 • Gyermeknevelési kérdésekben

pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok, családon belüli kommunikáció javítása, motiváció felismerése, motivációs eszközök…

 • Családon belüli problémák

pl.: konfliktus a szülő- gyermek viszonyban, testvér konfliktus, bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, gyász, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, függőség, internet- és játékfüggőség…

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a gyermekkel, segítségnyújtás a probléma kezelésében, melynek célja a gyerekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében, életkorhoz igazodóan.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet egyéb problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébbcsaládi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermekneveléssel összefüggésben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus közötti hatékony kommunikáció elősegítésének érdekében, ha szükséges.
 • Szükség esetén közvetít a pedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-szülő, kapcsolatokban annak érdekében, hogy a lehetséges konfliktust elkerüljék, vagy már meglévő konfliktus helyzetet feloldjanak.
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról és hozzájuk tapadó kötelezettségekről, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásrendről, lehetőségekről, pl.: segíti a kapcsolatfelvételt, időpont egyeztetést, nyomtatványok kitöltését.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
 • Aktívan részt vesz az óvoda közösségi tevékenységében, rendezvényein, prevenciós, játék, tematikus beszélgető csoportfoglalkozásokat is szervez.

Az óvodai és iskolai szociális segítés új, kötelezően megvalósuló tevékenység, amely ágazatközi szinten biztosít szolgáltatást a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekjóléti ellátórendszeren keresztül. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a járási székhely önkormányzata által fenntartott család- és gyermekjóléti központoknak kötelező biztosítaniuk 2018. szeptember 1-től valamennyi nevelési-oktatási intézményben.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység olyan, a nevelési-oktatási intézményekben biztosított preventív jellegű szolgáltatás, amely a gyermekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan segítő szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, szociális és kommunikációs készségei fejlesztésében, egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, az iskola diákjainak, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek (pl. dajka, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens) és más szakembereknek (pl. iskolaorvos, iskolai védőnő, iskolapszichológus, iskolarendőr stb.), valamint szülőknek egyaránt.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú gyermekek, tanulók sikeres előmenetelének támogatása, egészségfejlesztése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való közreműködés. További célja a szociális és a köznevelési ágazat szereplői szoros együttműködésének kialakítása.

Az óvodában, iskolában dolgozó szociális segítő a szociális munka sajátos változatát végzi. Tevékenységének célcsoportjai: a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek, tanulók és családjuk, valamint az intézmény pedagógusai, nem pedagógus alkalmazottai, az iskolában, óvodában, kollégiumban dolgozó más segítő szakemberek. Konkrét tevékenységét meghatározzák az adott nevelési-oktatási intézményben felmerülő szükségletek, valamint a nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére álló segítő szakemberek csoportjának összetétele, kapacitásai. Meghatározza továbbá, hogy a szociális segítő az alapvégzettségén kívül milyen egyéb készségekkel rendelkezik. Ugyanakkor a szociális segítő nevelő-oktató tevékenységet nem végez, pedagógiai, pszichológiai kérdésekben nem foglal állást és nem ad tanácsokat. Az óvodai és iskolai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát, ezért elengedhetetlen köznevelési intézményi támogatása, a kölcsönös kapcsolattartás kialakítása és a szoros együttműködés kiépítése a szakemberek között.

Óvodai és iskolai szociális segítők:

Balogh- Csizmadia Lilla:

 • Árpád Fejedelem Általános Iskola (Üllő)
 • Csicsergő Tagóvoda (Üllő)

Boros- Drajkó Anita:

 • Vermesy Péter Általános Iskola (Maglód)
 • Szivárvány Óvoda (Maglód)

Csillagné Gonda Mariann:

 • Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Vecsés)
 • Mosolyország Óvoda (Vecsés)
 • Bálint Ágnes Óvoda (Vecsés)
 • Czövek Olivér Református Óvoda (Vecsés)

Dora- Gali Rita:

 • Napsugár Óvoda (Maglód)
 • Hétszínvirág Óvoda (Maglód)
 • Laky Ilonka Általános Iskola (Ecser)
 • Cserfa Kuckó Óvoda (Ecser)
 • Andrássy utcai Óvoda (Ecser)

Hangyál Nikolett:

 • Andrássy Gyula Általános Iskola (Vecsés)
 • Halmi Telepi Általános Iskola (Vecsés)
 • Tündérkert Óvoda (Vecsés)

Jávor Ilona:

 • Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola (Vecsés)
 • Nemzetiségi Óvoda (Vecsés)
 • Pitypang Tagóvoda (Üllő)
 • Gyöngyvirág Tagóvoda (Üllő)
 • Napraforgó Tagóvoda (Üllő)
 • Bóbita Tagóvoda (Üllő)