Ecseri szolgálat szakmai egység

2016. január 1-től bekövetkezett gyermekvédelmi változások értelmében Ecseri ügyfeleink
részére a család – és gyermekjóléti ellátást, Vecsés és Környéke Család és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi, oktatási szolgáltató,
intézmény, egyesületek, alapítványok, vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről
szereznek tudomást.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás
Az intézmény működési elvei:

  •  nem hatósági jellegű intézmény
  •  nyitott, az ellátott területen élők önként vehetik igénybe
  • hatósági megkeresésre a törvényben előírtaknak megfelelően jár el
  • a segítő kapcsolat alapja az együttműködés

Feladataink:
 A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség megelőzése.
 Gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 Kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
biztosítása.
 Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása.
 A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.
 Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.
 A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.

 Kezdeményezés egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételére, szociális
alapszolgáltatások igénybevételére, egészségügyi ellátások igénybevételére, pedagógiai
szakszolgálatok igénybevételére.
 A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
 Szabadidő szervezés, közösségfejlesztő programok, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést szervezése.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
 Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
 Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 Felkérésre környezettanulmányt készít,
 Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
 Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.